Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Gminy Brudzew zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.biblioteka.brudzew.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwana dalej ustawą).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.brudzew.pl

Data publikacji strony internetowej: 21.12.2020r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 07.08.2023r.

W Bibliotece Publicznej Gminy Brudzew przeprowadzono ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do ustawy. Skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/). Z oceny wynika, że strona internetowa www.biblioteka.brudzew.pl spełnia wymagania w 96,58%.

Link do wyników przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej:
http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=beb08091-0740-43c9-8c58-8df03eef75e2

Oświadczenie sporządzono 31.03.2022r.

Strona www.biblioteka.brudzew.pl poddawana jest minimum jednemu badaniu dostępności rocznie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Biblioteka Publiczna Gminy Brudzew
 ul. Powstańców Wielkopolskich 35
 62-720  Brudzew.

Osobą odpowiedzialną jest Pani Sylwia Kwaśna, adres poczty elektronicznej: dyrektor.biblioteka@brudzew.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 695 708 081

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostepnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Biblioteka Publiczna Gminy Brudzew powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Biblioteka Publiczna Gminy Brudzew niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Biblioteka Publiczna Gminy Brudzew może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji istnieje możliwość złożenia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Gminy Brudzew zajmuje lokal mieszczący się w budynku Szkoły Podstawowej
w Brudzewie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 35. Lokal znajduje się w piwnicy budynku. Do lokalu prowadzi jedno wejście, z poziomu terenu. Przy wejściu nie ma przeszkód w postaci schodów. Wejście dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek jest oznakowany tablicą informacyjną przy wejściu.

Aranżacja przestrzeni w bibliotece zapewnia trasę wolną od przeszkód.

Biblioteka nie jest wyposażona w toaletę dla osób z niepełnosprawnościami.

Do lokalu może wejść osoba z psem asystującym.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r., poz. 1824 ze zm.) w Bibliotece Publicznej Gminy Brudzew, przy załatwianiu spraw oferuję się pomoc w komunikowaniu się z bibliotekarzem, poprzez zapewnienie dostępu do świadczenia usługi tłumacza.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem poprzez:

  • pocztę elektroniczną – na adres: biblioteka@brudzew.pl
  • telefon: 695 708 081

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.)

Lokal nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

Aktualizacji dokonano w dniu 31.03.2022 r.